Vragenlijst Z-Scan

Visie en attitude Nooit Soms Vaak Altijd
1 Ik vind het belangrijk dat mijn patiënten zelf kiezen hoe de beschikbare zorg wordt ingezet;
2 Ik ga altijd uit van wat mijn patiënten willen en kunnen;
3 Ik vind het belangrijk om met elke patiënt een vertrouwensrelatie op te bouwen;
4 Ik vind het belangrijk zorg aan te bieden die past bij de cultuur, waarden en opvattingen van de patiënt;
5 Ik respecteer en waardeer de ervaringsdeskundigheid van mijn patiënten;
6 Ik vind het belangrijk dat mijn patiënten goed kunnen leven/een goed leven hebben met hun ziekte.
Kennisoverdracht Nooit Soms Vaak Altijd
7 Ik leer mijn patiënten waar ze op moeten letten ten aanzien van klachten en symptomen;
8 Ik leer mijn patiënten de samenhang tussen hun ziekte en symptomen te zien;
9 Patiënten met veel ziekte kennis kunnen beter met hun ziekte leven dan patiënten met minder kennis;
10 Moeilijke of ingewikkelde informatie kan ik op eenvoudige manier uitleggen;
11 Ik vind het belangrijk om te weten welke kennis de patiënt heeft over zijn ziekte;
12 Ik vind het belangrijk dat patiënten met al hun vragen bij mij terecht kunnen.
Coaching Nooit Soms Vaak Altijd
13 Ik vraag patiënten wat zij willen bereiken met de behandeling;
14 Ik ondersteun de doelen die de patiënt belangrijk vindt, ook als die niet direct medisch zijn;
15 Ik help de patiënt haalbare doelen te stellen;
16 Ik stimuleer de patiënt verschillende mogelijkheden te verkennen om zijn doel te bereiken;
17 Ik help de patiënt activiteiten te kiezen die hij/zij goed aankan.
Wegwijzen voorzieningen Nooit Soms Vaak Altijd
18 Ik verzamel betrouwbare informatie over voorzieningen en deel dit met mijn patiënten;
19 Ik wijs de patiënt op personen of organisaties die kunnen helpen/ondersteunen in het leven met de ziekte;
20 Ik zoek samen met de patiënt naar voorzieningen die passen bij zijn/haar voorkeur, affiniteit en leefwereld;
21 Ik kan mijn patiënten goed wegwijs maken in de zorg.
Zelfmanagement in het consult Nooit Soms Vaak Altijd
22 Bij ons kan elke patiënt op een voor hem/haar passende manier een eigen aandeel in de zorg nemen;
23 De patiënt beslist over het instellen en aanpassen van de behandeling na overleg met mij / advies van mij;
24 Als ik informatie geef houd ik rekening met wat de patiënt wil weten over zijn ziekte en/of behandeling;
25 In elk consult vraag ik mijn patiënten wat hen goed afgaat in het leven met de ziekte en welke problemen zij ervaren.
Beleid en organisatie Helemaal mee oneens Een beetje mee oneens Een beetje mee eens Helemaal mee eens
26 Wij hebben een visie geformuleerd over zelfmanagement in ons team;
27 In ons team zijn voldoende competenties aanwezig om zelfmanagement van patiënten te ondersteunen en te stimuleren;
28 In mijn praktijk is voor iedereen duidelijk wie wat doet om zelfmanagement van de patiënten te ondersteunen;
29 Elke chronische patiënt in mijn praktijk heeft een individueel zorgplan
30 Ik laat mijn patiënten bepalen hoeveel eigen regie zij wensen;
31 Ik zoek naar interventies die de voor de patiënt optimale eigen regie ondersteunen.
Omgevingsfactoren/ randvoorwaarden Helemaal mee oneens Een beetje mee oneens Een beetje mee eens Helemaal mee eens
32 In mijn praktijk zijn er voldoende ICT mogelijkheden om zelfmanagement van patiënten te ondersteunen;
33 Zelfmanagement stimuleren is een speerpunt in onze kwaliteitszorg;
34 Wij hebben in onze praktijk een uitgebreide sociale kaart met mogelijkheden ter ondersteuning van patiënten;
35 Ik bied mijn patiënten de mogelijkheid tussentijds contact te hebben voor feedback of vragen over zelfmanagement;
36 Zelfmanagement ondersteuning is een vast onderdeel van al onze zorgprotocollen.
De quickscan wordt geladen
Moment geduld a.u.b.